ព័ត៌មានថ្មីៗ

ល.រ បរិយាយ តម្លៃសេវា (រៀល) រយៈពេលផ្ដល់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព ចំនួន
សេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្ម អាហរ័ណ នីហរ័ណ សណ្ឋាគារ វិនិយាគទុនបរទេស ២០,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
លក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន លិខិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសន្យា ១០,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
ប្លង់សាងសង់ ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
ប័ណ្ណសាងសង់ ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ កម្មសិទ្ធិ លិខិតផ្ទេរសិទិ្ធដី ឬផ្ទះ ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
សញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សា ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
សញ្ញាបត្រពុទ្ទិកសិក្សា ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីសមាគម អង្គការ ព្រះវិហារសាសនា និងសហគមន៍ ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
១០ លិខិត ឬឯកសារផ្សេងៗទៀត (ដែលមិនមែនជា សមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយ) ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រដ្ឋបាលខេត្តកែប © ឆ្នាំ២០១៧