ព័ត៌មានថ្មីៗ

ល.រ បរិយាយ តម្លៃសេវា (រៀល) រយៈពេលផ្ដល់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព ចំនួន
ការចុះបញ្ជីវិនិយោគ ជាគម្រោងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ នៅអនុគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
(ទុនវិនិយោគក្រោម​ ២លានដុល្លារអាមេរិក)
៧,០០០,០០០ ២៨ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រដ្ឋបាលខេត្តកែប © ឆ្នាំ២០១៧