ព័ត៌មានថ្មីៗ

ល.រ បរិយាយ តម្លៃសេវា (រៀល) រយៈពេលផ្ដល់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព ចំនួន
ការអនុញ្ញាតឲ្យជីកឆ្លងផ្លូវក្នុងខេត្ត (ចំពោះការជូសជុលផ្លូវទ្បើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ឋណៈបច្ចេកទេស
ដូចដើម គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្នើរសុំ)
១០,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
លិខិត/ប័ណ្ណឆ្លងដែន( Laissez-Passer) ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ធឯកជនក្រោម ១ហិកតា ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
– ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក្នុងក្រុងខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប ២,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
– ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
ការចេញលើលិខិតស្នើសុំពំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ទឯកជន ចាប់ពី ១ហិកតា ទ្បើងទៅ ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
– ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
– ដីក្នុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសេៀមរាប ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងប៉ាណូអចល័ត (គិតក្នុង ១ម៉ែតការ៉េ) ១,០០០ ៥ ថ្ងៃ ១ ឆ្នាំ ១ ច្បាប់

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រដ្ឋបាលខេត្តកែប © ឆ្នាំ២០១៧