មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ"/>
ព័ត៌មានថ្មីៗ

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រដ្ឋបាលខេត្តកែប © ឆ្នាំ២០១៧